Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem www.koperniak.pl

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.koperniak.pl

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.koperniak.pl wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do realizacji zawartej umowy sprzedaży. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

§2 Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

§3 Właściciel sklepu internetowego

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.koperniak.pl jest firma:

KOPERNIAK SP. Z O.O.

z siedzibą:

UL JANA PAWŁA II 42

34-700 RABKA ZDRÓJ

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS nr 0000294209

NIP: 735-27-19-277

REGON: 120570115

zwana dalej Sprzedającym.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.koperniak.pl

 1. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.koperniak.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

§4 Ceny zawarte w sklepie

 1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.koperniak.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

 1. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 1. Ceny towarów podane na stronie www.koperniak.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

 2. Ceny towarów podane na stronie internetowej sklepu www.koperniak.pl mogą odbiegać od cen towarów dostepnych na sklepach stacjonarnych.

§5 Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.koperniak.pl, oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 1. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT

 1. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

 1. Kurier DPD – do dwóch dni roboczych,

 1. Kurier Pocztex48 – do dwóch dni roboczych,

 2. Poczta Polska- przesyłka priorytetowa – do trzech dni roboczych,

 3. Poczta Polska- przesyłka ekonomiczna – 4-5 dni roboczych

 1. W przypadku zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny 661920312 lub mailowy sklepinternetowy@interia.eu w celu ustalenia kosztów wysyłki.

§6 Zwroty towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku ‘Ustawa o prawach konsumenta’ (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy.

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub w innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

 1. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta

§7 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 1. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 1. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać:

a. wymiany rzeczy na wolną od wad

albo zamiast wymiany

b. usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

 1. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 1. Punkt 14 i 15 niniejszego paragrafu stosuje się również do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 13 niniejszego paragrafu.

 1. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 1. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedający mimo żądania Kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 1. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 1. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 1. W terminach określonych w pkt 22-24 niniejszego paragrafu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 1. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 22-23 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz w przypadku wady prawnej rzeczy także zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

 1. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 1. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§8 Gwarancja

Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

§9 Kaucja i inne gwarancje finansowe

Nie przewiduje się kaucji, ani też udzielania innych gwarancji finansowych, które konsument byłby zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedającego.

§10 Postanowienie końcowe

 1. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ‘Ustawa o prawach konsumenta’ (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 1. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 48 661 920 312 lub drogą elektroniczną na adres sklepinternetowy@interia.eu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym może nastąpić  na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającymtym również zmieniających zapisy powyższego regulaminu. 

Negocjacje, te powinny być prowadzone formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Koperniak Sp. o.o., Ul. Jana  Pawła II 42, 34-700 Rabka Zdrój).

przypadku zrezygnowania przez Kupującego możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego

1.Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem www.koperniak.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2013 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.koperniak.pl

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.koperniak.pl wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do realizacji zawartej umowy sprzedaży. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.2.Właściciel sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.koperniak.pl jest firma:

KOPERNIAK SP Z O.O.

z siedzibą:

RABKA ZDRÓJ

UL JANA PAWŁA II 42

34-700 RABKA ZDRÓJ

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS nr 0000294209

NIP: 735-27-19-277

REGON: 120570115

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.koperniak.pl3. Ceny zawarte w sklepie

Wszystkie cenyz najdujące się na stronie sklepu www.koperniak.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów podane na stronie www.koperniak.pl nie zawierają kosztów wysyłki.4. Zamówienia i dostawa

Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.koperniak.pl, oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości mail z potwierdzeniem dostępności złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym- sklepem www.koperniak.pl

Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

-przelew bankowy na konto sklepu,

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD i Pocztex48, za pomocą Poczty Polskiej lub osobiście przez pracownika www.koperniak.pl w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru.

Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.koperniak.pl są realizowane w ciągu 3 dni roboczych.

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

 • Kurier DPD – do dwóch dni roboczych,

 • Kurier Pocztex48 – do dwóch dni roboczych,

 • Poczta Polska- przesyłka priorytetowa – do trzech dni roboczych,

 • Poczta Polska- przesyłka ekonomiczna – 4-5 dni roboczych

W przypadku zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny 661920312 lub mailowy sklepinternetowy@interia.eu w celu ustalenia kosztów wysyłki.

www.koperniak.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku nieodebrania przez Zamawiającego bez podania jej przyczyny.5. Zwroty towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U.z2000r.Nr22poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.koperniak.pl bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

www.koperniak.pl z obowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.

Zwrotowi podlega jedynie koszt zamówionego produktu, ale nie podlegają koszty dostawy do Klienta. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.6. Reklamacje

Wszystkie produkty będące w ofercie www.koperniak.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu www.koperniak.pl

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki przez www.koperniak.pl7. Inne

Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr144,poz.1204), ustawy z 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,(Dz.U.z2000r.Nr22,poz.271zpóźn.zm.), oraz ustawy z 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.z2002r.,Nr141,poz.1176zpóźn.zm.).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 48 661 920312 lub drogą elektroniczną na adres sklepinternetowy@interia.eu