Kategorie

 

Promocje Procedura zakupu na raty Kalkulator ratalny Wymagane dokumenty

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów - wystarczą dane, które podałeś konsultantowi Żagiel podczas rozmowy telefonicznej.

Jeśli uzyskujesz dochody z innego źródła do umowy kredytu należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

1. emerytura lub renta

kserokopia ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub kserokopia zaświadczenia z organu wypłacającego świadczenie o jego miesięcznej wysokości a w przypadku otrzymywania świadczenia na rachunek bankowy kserokopia wyciągu bankowego (za ostatni miesiąc) potwierdzającego wpływ tego świadczenia. W przypadku renty dodatkowo kserokopia dokumentu (np. orzeczenie lekarskie, legitymacja rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana - termin spłaty ostatniej raty musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed końcem okresu, na jaki renta została przyznana.

2. świadczenie/zasiłek przedemerytalny lub świadczenie górnicze

kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość uzyskiwanego świadczenia (kserokopia zaświadczenia lub decyzji organu przyznającego świadczenie), lub kserokopia ostatniego lub przedostatniego odcinka otrzymywanego świadczenia/zasiłku.

3. dochód z tytułu najmu lub dzierżawy

kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, oraz oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana (termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy), oraz kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy.

4. dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz kserokopia odcinków wpłat na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego i składek odprowadzanych do ZUS z ostatnich 3 miesięcy.

5. dochód z tytułu działalności rolniczej

kserokopia nakazu płatniczego lub innego dokumentu pozwalającego na zweryfikowanie dochodów.

6. dochód z tytułu umowy zlecenia/umowy o dzieło

kserokopia umowy zlecenia /o dzieło oraz kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego.

 


2006 © Żagiel S.A.

                                                           

                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY